خانم دکتر راضیه مختاری دهکردی

Dr. Raziyeh Mokhtari dehkordi

استادیار ارتباط تصویری دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258842)

7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور