آقای دکتر علیرضا کریمی کلور

Dr. Alireza Karimi Kolor

معمار و مدرس دانشگاه

Researcher ID: (258479)

15
3
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب اندیشه معماران معاصر ایران جلد چهارم (نشر فرهنگ صبا) - 1395 - فارسی
  • کتاب اندیشه معماران معاصر ایران جلد سوم (نشر فرهنگ صبا) - 1393 - فارسی
  • کتاب اندیشه معماران معاصر ایران جلد دوم (نشر فرهنگ صبا) - 1392 - فارسی

تحصیلات تخصصی