آقای مهندس رضا رسول زاده

Engineer Reza Rasoulzadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (253610)

14
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی