آقای دکتر جواد طریقی

Dr. Javad Tarighi

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479823)

25
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی