آقای دکتر رحمت عباس نژاد سرستی

دانشیار دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (238918)

17
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی