آقای مهندس فخرالدین اسعدی

Engineer fakhredin asaadi

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم دانشگاه تبریز

Researcher ID: (22464)

2