آقای پوریا زرشناس

Pourya Zarshenas

کارشناسی ارشد شیمی معدنی - دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (187601)

122
58
6
13
16
63
29
10

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن نفت ایران
 • عضو دانشجویی انجمن شیمی ایران
 • عضو دانشجویی انجمن زمین شناسی نفت ایران
 • عضو انجمن آب و فاضلاب ایران
 • عضو هیئت علمی انجمن علم و فناوری ایران
 • عضو انجمن علمی کامپوزیت ایران
 • عضو انجمن مهندسی شيمی ايران
 • عضو انجمن پلیمر ایران
 • عضو انجمن انرژی خورشیدی ایران
 • عضو انجمن علمی رئولوژی ایران
 • عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
 • عضو دفتر توسعه پایدار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • عضو انجمن سرامیک ایران
 • عضو انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
 • عضو انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
 • عضو انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
 • عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
 • عضو انجمن متخصصان کامپوزیت ایران
 • عضو انجمن کواترنری ایران
 • عضو انجمن خوردگی ایران
 • عضو انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران
 • عضو انجمن سوخت های زیستی ایران
 • عضو انجمن علمی هوای پاک ایران
 • عضو انجمن انرژی ایران
 • عضو انجمن هيدرولوژی ايران
 • عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
 • عضو انجمن علمی انرژی بادی ایران
 • عضو انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
 • عضو هیئت داوران نشریه Recent Advances in Petrochemical Science - ایالات متحده

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  "Pd Nanocatalyst Adorned on Magnetic Chitosan@N-Heterocyclic Carbene: Eco-Compatible Suzuki Cross-Coupling Reaction", MDPI AG, (2019), Vol 24, No 17: 3048
 •  Effective sonodegradation of Methylene Blue (MB) organic dye by MIL-88(Fe)/nay/MnFe2O4 nanocomposite sonocatalyst in aqueous solution
 •  Zarshenas, P., Sadeghi, M., & Alemi, M. M. (2021). Synthesis of novel CuO/ZnFe2O4/NaA zeolite nanocomposite adsorbent for the decontamination of nerve agent sarin simulant. J mate poly sci, 2022; 2(1): 1-3.
 •  Sadeghi.M , & Zarshenas, P. (2021). Adsorption of Pb2+ Ions Aqueous Environment Using the Novel Cao-Cdo/Zsm-5 Zeolite Nanocomposite Adsorbent. J mate poly sci, 2022; 2(1): 1-3.
 •  Zarshenas P, Sadeghi M, Alemi MM. Development and Synthesis of New Zeolite Nanocomposite Adsorbent CuO/ZnFe2O4/NaA for Inactivation of New Drug Sarin Simulator. J Nanomed. 2022; 5(1): 1049
 •  Sadeghi M, Zarshenas P (2022) Adsorption of Pb2+ ions in aqueous media using the new zeolite nanocomposite adsorbent CaOCdO/ZSM5 synthesized with new techniques. Open J Anal Bioanal Chem 6(1): 001-003. DOI:https://dx.doi.org/10.17352/ojabc.000023
 •  Meysam Sadeghi, Pourya Zarshenas. Nucleophile Chemistry of Two-Component γAl2O3/ZSM5 Zeolite Nanocomposite Adsorbent for the Removal of the Insecticide Methamidophos.Biomed J Sci & Tech Res 43(1)-2022. BJSTR. MS.ID.006849.
 •  Pourya Zarshenas. ZSM-5-5-FU as a Drug Delivery Platform for 5-Fu. Biomed J Sci & Tech Res 43(1)-2022. BJSTR.MS.ID.006844.
 •  "Pd Nanocatalyst Adorned on Magnetic Chitosan@N-Heterocyclic Carbene: Eco-Compatible Suzuki Cross-Coupling Reaction", MDPI AG, (2019), Vol 24, No 17: 3048
 •  "Effective Sonodegradation of Methylene Blue (MB) Organic Dye by Mil-88(Fe)/NaY/MnFe2O4 Nanocomposite Sonocatalyst in Aqueous Solution", Crimson Publishers, (2021), Vol 16, No 1:

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب Energy: Development bottleneck (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Nanotubes; Small pipes as important as a world (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Heavy Metals: Illegal offspring of industries For biosphere (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Microchemistry: The beginning of the Nano storm in the world! (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Graphene: Two-dimensional to the thickness of one atom (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Oil & Gas Chemistry (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Plasma: Travel to a magical dimensionn (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Green Chemistry (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Toxicology in Chemistry (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Coordination Chemistry (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب MOF or MPN (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Zeolite: Stubborn network for chemical stability (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب The sweet story of chemistry dreams (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب The story of Quantum Land (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب A Journey through the Realm of the Carbon Empire (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Clean Energy On New Continent (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Renewable energy; A trip to the land of the Inca Empire (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب In search of green energy on the green continent (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب In search of clean energy on the dark continent (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب In search of new energy on the ancient continent (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب In search of new energy, in the depths of the Oceania (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب In search of Renewable energy in Middle East (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Promising anti-cancer compounds Using drug design strategies (Lambert) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب Drug design strategies for tyrosine kinase inhibitors (زرنوشت) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب انرژی های نوین: بزرگراهی به پایتخت امن توسعه (زرنوشت) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه آنالیز و ارزیابی چگونگی سنتز و احیاء کاتالیست های نفتی و مشتقات شان و بررسی کاربردهای آن ها در صنعت نفت و گاز (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1400 - فارسی
 • کتاب امنیّت انرژی؛ قطب نمای گمشدگان معبد آینده (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب شیمی صنعت غذا : از صفر تا 100 (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب آب؛ نبض تپنده جهانشهر (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب کاتالیزور: جام جهان بین سرعت (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب سنسورهای شیمیایی: سمبل عصر امپراتوری حسگرها (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب احتیاط و ایمنی: لبخند دوباره ی زندگی (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب آلودگی؛ کودتای بشر علیه بشریت (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب مبانی دارورسانی پوست؛ از توزیع سیستماتیک تا طراحی موضعی (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب نقش ترکیبات طبیعی در درمان سرطان؛ دیروز، امروز، فردا (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب پلیمرهای هوشمند؛ ایستگاه آخر انقلاب چهارم صنعتی (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب خوردگی؛ کابوس پنهان صنعت (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب پلی اورتان؛ پلیمری برای تمام فصول (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب سفری به اعماق حفره های مواد متخلخل؛ زئولیت، MOF، و دیگران! (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب نانوکاتالیست؛ نفت، گاز، پتروشیمی (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب سوخت های زیستی؛ مصرف تا بی نهایت... (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب امپراتوری نفت؟! خداحافظ عصر افسانه ای! (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب سلاح های شیمیایی؛ مرگ خاموش انسانیت (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب کیمیای ترکیبات طبیعی؛ اکسیر جوانی ازینجا تا ابدیت (زرنوشت) - 1400 - فارسی
 • کتاب Sensors & Nano Sensors From A to Z (زرنوشت) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب Optical-Chemical Sensors: The beginning of a new age of identification (Generis) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب Energy diplomacy & Economics (Lambert) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب Nanoscience & Nanotechnology (Lambert) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب MIP as Catalyst (Lambert) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب Smart World; Smart Polymers (Lambert) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب Renewable Energy: The last chance to survive for Planet (Lambert) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب Global Water Crisis; Next station The Inferno! (Lambert) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب Renewable Energy;A Straight train towards Sustainable Development (Lambert) - 1400 - انگلیسی
 • پایان نامه طراحی و شناسایی نانوکامپوزیت پلیمری به عنوان حسگر چشمی یون های فلزی سمی از قبیل جیوه، سرب، و... در محیط های آبی (دانشگاه شهید بهشتی) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه ابداع روشی جدید به منظور جذب یون‌های فلزات سنگین با استفاده از نانوکامپوزیت‌های کیتوسان و گرافن در محیط های آبی (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1399 - فارسی
 • کتاب کامپوزیت و نانوکامپوزیت در 90 دقیقه (زرنوشت) - 1399 - فارسی
 • کتاب انرژی؛ کیمیای هزاره سوم (زرنوشت) - 1399 - فارسی
 • کتاب آب، آخرین سرباز ارتش زندگی (زرنوشت) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران1400-1401
 • کارشناسی ارشد مدیریت تحقیق و توسعه آزاد اسلامی واحد تهران1399-1400
 • کارشناسی ارشد شیمی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 1397-1399
 • کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه شهید بهشتی1397-1399
 • کارشناسی شیمی محض دانشگاه شهید بهشتی1392-1397
 • کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران1391-1395

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیق و توسعه - شرکت ماسترفوده (1399-1400)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیق و توسعه - شرکت پندار پلیمر پاک (1397-1399)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس کنترل کیفیت - شرکت آب و فاضلاب استان تهران (1397-1397)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیق و توسعه - مجتمع فولاد خوزستان (1396-1396)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیق و توسعه - شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) (1395-1395)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس کنترل کیفیت - شرکت فرآورده های گوشتی ایران (1394-1394)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیق و توسعه - شرکت ملی صنایع مس ایران (1393-1393)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیق و توسعه - شرکت ذوب آهن اصفهان (1392-1392)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر تحقیق و توسعه - شرکت ملی نفت ایران (1400-1401)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر تحقیق و توسعه - شرکت ملی نفت قطر(قطر انرژی) (1401-1402)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر تحقیق و توسعه - شرکت ملی نفت امارات (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دستیار آموزشی(TA) - گروه پلیمر دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - دانشگاه ابن سینا گرجستان (1400-1402)

جوایز و افتخارات

 • برنده جایزه ویژه هیئت داوران از هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی آسیا - بانکوک 2023 (1402)
 • مدال طلای جهانی مسابقات بین المللی ثبت اختراع سوییس - 2022 (1401)
 • مدال نقره ی جهانی مسابقات بین المللی ثبت اختراع کانادا - 2022 (1401)
 • مدال نقره ی جهانی مسابقات بین المللی ثبت اختراع کره جنوبی - سئول2022 (1401)
 • مقاله برتر حوزه ((پلیمرهای آنتی باکتریال)) - هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی یونان - آتن (1400)
 • جایزه ویژه هیئت داوران برای طرح پژوهشی ((دفع آلودگی دریاها و اقیانوس ها)) - ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری ایران - تهران (1400)
 • برنده جایزه ((دستاورد برتر)) در حوزه ((مقابله با تغییرات آب و هوایی))- پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری آلمان - برلین (1399)
 • جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین طرح پژوهشی در ((حوزه آب و فاضلاب)) - هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی ایران - تهران (1399)
 • پژوهشگر برتر حوزه ی ((امنیت انرژی)) - هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت - ایران - تهران (1399)
 • پژوهشگر برتر حوزه ی ((آب و پساب)) - ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار - ایران - تهران (1399)
 • برنده جایزه ی بهترین طرح پژوهشی در حوزه ((رفع آلودگی های زیست محیطی از آب های زیرزمینی در کلانشهرها)) - هفتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی و فناوری در قرن پیش رو - اتریش - وین (1399)
 • برنده جایزه ی ((ایده پژوهشی برتر)) در حوزه ((شناسایی آلودگی آب ها)) - چهارمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها (1399)
 • پژوهشگر برتر در ((حوزه انرژی های نو)) - ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت ایران - تهران (1399)
 • پژوهشگر برتر در ((حوزه نفت و گاز)) - ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی ایران - تهران (1398)
 • پژوهشگر جوان برتر در کنفرانس بین المللی کاتالیز و پلیمریزاسیون پلیمرهای انعطاف پذیر با فناوری نانو - امارات متحده عربی - دبی (1397)
 • رتبه دوم مسابقات ملی چالش رشد ابر بلور - دانشگاه شهید بهشتی (1397)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره آموزشی مسئول فنی در حوزه صنایع غذایی - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1400)
 • دوره آموزشی آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1400)
 • دوره آموزشی کاتالیزورهای نوری - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره آموزشی آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره آموزشی نرم‌افزار ORIGIN PRO - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره GC پیشرفته - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره ارزیابی ریسک زیست محیطی به روش سیستم شاخص گذاری - موسسه QAL UK Limited - انگلستان (1399)
 • دوره آموزشی شاخص های عملکرد ایمنی انجمن بین المللی نفت و گاز (IOGP) - موسسه QAL UK Limited - انگلستان (1399)
 • دوره آموزشی جامع کنترل پروژه(PMP) - موسسه آموزش عالی پارس (1399)
 • دوره تفکر سیستمی در مدیریت انرژی : ( ISO 50001-2018 ) - انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران (1399)
 • دوره تخصصی کاربردهای فناوری نانو در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره آشنایی با روش ها و تجهیزات آنالیز در نانو فناوری - انجمن علمی شیمی دانشگاه پیام نور - ارومیه (1399)
 • دوره آموزشی فشرده مدیریت استراتژیک - موسسه آموزش عالی مهر اروند - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (1399)
 • دوره آموزشی فشرده مدیریت اجرایی پروژه - موسسه آموزش عالی مهر اروند - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (1399)
 • دوره آموزشی فشرده مدیریت HSE - موسسه آموزش عالی مهر اروند - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (1399)
 • دوره آموزشی فشرده مدیریت ریسک - موسسه آموزش عالی مهر اروند - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (1399)
 • دوره آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) - انجمن های زمین شناسی و نانو فناوری دانشگاه یزد (1399)
 • دوره استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001: 2018) - موسسه QAL UK Limited - انگلستان (1399)
 • دوره استاندارد سیستم مدیریت محیط زیستی (ISO 14001: 2015) - موسسه QAL UK Limited - انگلستان (1399)
 • دوره ریشه یابی رویدادها در فرایند های صنعتی و آزمایشگاهی با تکنیک TRIPOD BETA - موسسه QAL UK Limited - انگلستان (1399)
 • دوره تصمیم گیری تحلیلی با روند سلسله مراتبی (A.H.P) - موسسه QAL UK Limited - انگلستان (1399)
 • دوره مبانی و اصول HSE در حوزه نفت و گاز - موسسه QAL UK Limited - انگلستان (1399)
 • دوره مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) - موسسه QAL UK Limited - انگلستان (1399)
 • کارگاه جامع تجاری سازی محصولات صنعتی فناوری نانو - اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ایران (1399)
 • دوره آموزش جامع HSE (سلامت، ایمنی، محیط زیست) - آکادمی بین المللی MAP اتریش (1399)
 • دوره تخصصی آموزش کاربرد علم نانو در فیزیک - اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ایران (1399)
 • دوره آمادگی در برابر زلزله و بلایای طبیعی در محیط های صنعتی - جمعیت هلال احمر ایران (1399)
 • دوره کارگاهی بررسی طیف‌نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS) - ستاد توسعه فناوری نانو - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره آموزش خوردگی قطعات جوشکاری شده و روش های حفاظت از آن - انجمن خوردگی ایران (1399)
 • دوره تخصصی روش های مشخصه یابی نانو مواد - ستاد توسعه فناوری نانو - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره پیشگیری و مواجهه با CORONA VIRUS برای متخصصان فنی و آزمایشگاهی - موسسهAlison - جمهوری ایرلند (1399)
 • دوره آموزشی CORONAVIRUS : آنچه باید از محافظت و درمان دانست - موسسهAlison - جمهوری ایرلند (1399)
 • دوره آموزشی کنترل پیشرفته عفونت برای COVID-19 در محیط های آزمایشگاهی و صنعتی - موسسه Intelycare - ایالات متحده امریکا (1399)
 • دوره جامع آشنایی با انواع میکروسکوپ های الکترونی - ستاد توسعه فناوری نانو - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره تخصصی نانوکاویتاسیون - ستاد توسعه فناوری نانو - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره آموزشی کاربردهای فناوری نانو در حوزه دارو و درمان - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره کاربرد فناوری نانو در مهندسی شیمی - انجمن نانو فناوری دانشگاه یزد (1399)
 • دوره کاربرد فناوری نانو در حوزه آب و محیط زیست - اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ایران (1399)
 • کارگاه آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در حوزه پزشکی و دارورسانی - بنیاد آموزش فناوری نانو - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره مفاهیم پایه نانوفناوری و نانوساختارها - ستاد توسعه فناوری نانو - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره کارگاهی روش‌های ایجاد تصویر و الگوی پراش توسط TEM - ستاد توسعه فناوری نانو - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره جامع آموزشی سیستم‌های تفکیک انرژی و تصویرسازی، خطاها، آماده‌سازی نمونه، مزایا، محدودیت‌ها و کاربردها در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) - ستاد توسعه فناوری نانو - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره تخصصی معرفی روش‌های سونوشیمیایی (فراصوت) برای سنتز نانومواد - ستاد توسعه فناوری نانو - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • دوره کارگاه آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در رشته های مختلف - بنیاد آموزش فناوری نانو - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره آموزش مفاهیم اساسی و معرفی نسل های مختلف سلول های خورشیدی - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره جامع کروماتوگرافی (GC & HPLC) - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره آموزشی کاربردهای علم نانو در رشته های صنعتی مختلف - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره آموزشی کاربرد فناوری نانو در حوزه آب و پساب - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1399)
 • دوره جامع آشنایی با فناوری نانو - انجمن علمی نانو دانشگاه خلیج فارس (1398)
 • کارگاه تئوری و عملی طراحی فرمولاسیون قطعات لاستیکی - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (1398)
 • کارگاه تخصصی آموزش کاربردهای فناوری نانو در حوزه مهندسی شیمی و پلیمر - اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ایران (1398)
 • دوره آشنایی با ساخت و سنتز انواع نانو مواد - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1398)
 • دوره آموزشی سلول های خورشیدی - ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری (1398)
 • دوره آموزشی دستگاه GC - دانشگاه اراک (1398)
 • دوره جامع آموزشی دستگاه XRD - دانشگاه اراک (1398)
 • دوره تحلیل نتایج تست های XRD - دانشگاه تهران (1398)
 • دوره آموزشی دستگاه NMR - دانشگاه اراک (1398)
 • کارگاه علمی آموزشی جنگ و صلح - مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (1398)
 • دوره جامع مقاله نویسی علمی - دانشگاه فردوسی مشهد (1398)
 • دوره فشرده مدیریت کسب و کار (MBA) - دانشگاه شهید بهشتی (1396)
 • دوره عمومی آتش نشان داوطلب - سازمان آتش نشانی تهران (1396)
 • دوره عمومی و تخصصی امداد و نجات هلال احمر - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (1395)
 • دوره اصول و فنون حرفه ای مذاکرات بین المللی - دانشگاه شهید بهشتی (1395)