آقای دکتر سامی سجادی فر

Dr. Sami Sajjadifar

Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.

Researcher ID: (185995)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.