آقای منصور یوسفی نیا

Mansour Yosefi nia

معاونت آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

Researcher ID: (185141)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران