آقای سیدحسن شبیری زنجانی

Seyed Hassan Shobeiri Zanjani

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

Researcher ID: (184977)

1
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران