سیدحسن شبیری زنجانی | سیویلیکا

سیدحسن شبیری زنجانی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی سیدحسن شبیری زنجانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه قم (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب (مدیر مسئول)

مقالات سیدحسن شبیری زنجانی در کنفرانس های داخلی

مطالعه تطبیقی حمایت از علائم جمعی با تطبیق بر تحولات
سال 1399
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی

مقالات سیدحسن شبیری زنجانی در ژورنال های داخلی

مبانی رویکرد حقوقی متن باز در اسناد بین المللی حقوق بشر و ارزیابی قابلیت استناد به آنها در فقه امامیه و حقوق ایران
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب
خسارات قراردادی قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بین‎المللی حقوق قرادادها
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب
مطالعه تطبیقی مفهوم و ماهیت حق انتساب اثر ادبی و هنری در نظام های حقوقی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی شرط قدرت بر تسلیم در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب