آقای دکتر اسماعیل مهدی زاده

Dr. Esmaeil Mehdizadeh

Department of Industrial Engineering, Qazvin Islamic Azad University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183684)

24
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی