آقای دکتر حسین پورزاهدی

Dr. Hossein Pourzahedi

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

Researcher ID: (182815)

4
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران