آقای عباسعلی رستمی

Abasali Rostami

استاد، دانشگاه شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182461)

21
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی