پایش علمی در شهر آمل

16کنفرانس1ژورنال
6,128سند علمی
9مرکز علمی
98پژوهشگر
شهرداری آمل

شهرداری آمل در رتبه 46 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 22 مقاله برای شهرداری آمل منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری آمل در تهیه و انتشار 30 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر آمل
مراکز علمی شهر آمل