پایش علمی در شهر آمل

16کنفرانس2ژورنال
7,100سند علمی
9مرکز علمی
104پژوهشگر
شهرداری آمل

شهرداری آمل در رتبه 48 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 24 مقاله برای شهرداری آمل منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری آمل در تهیه و انتشار 32 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر آمل
مراکز علمی شهر آمل