آقای محمد بخشنده

mohammad Bakhshandeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176752)

4
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی