شناسایی و رتبه بندی مؤلفههای اخلاق کاری مؤثر برتوسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهیدستاری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 641

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHRS-3-11_008

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1395

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به شناسایی و رتبه بندی مؤلفههای اخلاق کاری مؤثر بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری می پردازد. بر این اساس، سؤال اساسی مقاله حاضر عبارت است از این کهمؤلفه های اخلاق کاری بر اساس ادبیات موجود کدام هستند و این مؤلفه ها چه تأثیری بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دارند. جامعه مورد پژوهش کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاریهستند که در آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است که در آن از ابزار پرسش نامه محقق ساخته برای گردآوریداده ها استفاده شده است. پس از تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، فرضیه اصلیتحقیق مبنی بر تأثیر اخلاق کاری کارکنان بر تعهدسازمانی تأیید گردید. ضریب همبستگی بین این دومتغیر برابر با0/775است که بر وجود همبستگی قوی بین اخلاق کاری کارکنان و تعهد سازمانی اشاره دارد

نویسندگان

حبیب اله زارعی.

استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

محمد بخشنده

فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران