آقای دکتر سید مجید مزینانی

Dr. Seyed Majid Mazinani

دانشيار - گروه برق و الكترونيك دانشگاه امام رضا (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (15668)

70
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی