آقای دکتر سید مجید مزینانی

Dr. Seyed Majid Mazinani

Researcher ID: (15668)

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور