آقای دکتر نوبخت بختیاری

Dr. Nobatkht Bakhtiari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (1220)

37
4
1
4
17
4
25
5
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن بتن ایران
 • عضو انجمن مهندسین عمران ایران
 • عضو انجمن مهندسی ارزش ایران
 • عضو اجمن مهندسین ژ ئوتکنیک ایران
 • عضو انجمن سازه های فولادی ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  )Bakhtiyari,nobakht. “Yük altında gücləndirilən kəsilməz tirlərdə gərginliklərin tənzimlənməsi haqqında". Nəzəri və Tətbiqi Mexanika. Baki, 2008, № 2.
 •   Bakhtiyari,nobakht. “ Elastiki - plastiki mərhələdə işləyən rabitələrlə gücləndirilmiş nazikdivarlı konstruksiyalarında yanıqlığı".Nəzəri və Tətbiqi Mexanika. Baki, 2008, № 4
 •  Bakhtiyari, nobakht. A.Əliyeva “Tirlərin müstəvi formasının elastiki-plastiki mərhələdə dayaniqlığı haqqınıda".İnşaatin müasir problemlari və həll yollari, Elmi-Praktiki Konfransın Materialları.Azərbaijan Memarliq və İnşaat Universiteti. Baki, 24 dekabr Baki 2009.
 •  ) Bakhtiyari, nobakht. “Dartqılarla güclən dirilmiş tirlər dəgərginlikərin tənzimlən məsinə dair". Aspirantların vəgənctə dqiqatçıların XIII Respublika Konfransının Materialları. Bakı, 200
 •  Bakhtiyari,nobakht.“Böhran gəeginliklərin tənzimlənməsin də rabitəninrolu". Nəzəri və Tətbiqi Mexanika. Baki, 2009, № 1.
 •  Bakhtiyari,nobakht.“Устойчивост плоской формыизг иба балок за пределом упругости" Aспирант иCоискатель. Журнал Aктуальной Hаучной информаци. Москва, 2010, № 1(55).
 •  )Bakhtiyari,nobakht.“Quraşıqen kəsikli millər də gərginliklərin tən zimlənməsi haqqında".ElmiƏsərlər, Azərbaijan Memarliq və İnşaat Universiteti. Baki, 2010, № 2
 •  Bakhtiyari, nobakht. “Başlanğic qüsurlu konstraksiyalarda gərginliklərin təzimlənməsi".Bina və Qurqularin Dayanaqliği, Beynəlxəlq Elmi – Praktiki Konfransin Materiallari (İnşaat bölməsi), Azərbaycan Memarliq və İnşaat Universiteti. Baki, 24 dekabr, 2010
 •  Bakhtiyari,nobakht.“Кисследованию условия прочности сжатого стержня составного сечениясн ачальным искривлением".Казакстан Республикасы ВIлIм Жəне fылым МинистрлIгIнIн Fылыми Журналы, Hаучный Журнал Mинистерства Oбразования и Hауки № 1, 2012
 •  Bakhtiyari,nobakht.“Кисследованию условия прочности сжатого стержня составного сечениясн ачальным искривлением".AктуалЬные проблемы, гуманитарныхи естественных наук. Москва, октябрь 2012, № 1(45)
 •  Bakhtiyari, nobakht. “Kranaltı tirin divarının yuxarı zonasının gərginlık-deformasiya halının tədqiq olunması". Muasir İnşaatin Nəzəri və Problemləri, Beynəlxəlq Elmi – Praktiki Konfransin Materiallari Azərbaycan Memarliq və İnşaat Universiteti, İnşaat Fakültəsi, Bakı 29-30, Noyabr 2012.
 •  Bakhtiyari, nobakht. “Kranaltı tirin divarının yuxarı zonasının gərginlik vəziyyətının tədqiqinə dair". Nəzəri və Tətbiqi Mexanika. Baki, 2013, № 2.
 •  Bakhtiyari, nobakht. “ОБ УСЛОВИЯХ ПРОЧНОСТИ СЖАТОГО СТЕРЖНЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ СНAЧАЛЬНЫМИ НЕСОВЕРШЕНСТВАМИ".МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИНАУКИ УКРАИНЫ ПРОбЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ И ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИ
 •  Ashkan Khoda Bandehlou, Nobakht Bakhtiari . “ Comparison of self-compacting concrete and ordinary concrete, by core method, in deep foundations ”.Jornal of Terapevticheskii Arkhiv , Res., 84 (1s) 68-73, 2014.
 •  Ashkan Khoda Bandehlou , Nobakht Bakhtiari . “ Analytical Investigation on Retrofitted I-Beam to Box Column Moment Connections Using Internal Diaphragms and rib plates” Res. Jornal of Terapevticheskii Arkhiv , 85 (1s) 82-86, 2014
 •  ) Ashkan Khoda Bandehlou, Bakhtiyari nobakht. ” The Cross Beams Effect in Retrofitting Trusses and Girders “ Res. Jornal of Terapevticheskii Arkhiv, 86 (1s) 74-80, 2014
 •  1) Jafari, Vahab, Mamakani, Bakhtiyari, nobakht. “Compare of the Effects of Square and Circular Columns in the short and half –long Buildings with RC Concrete frames”. 3rd International Conference on Applied Researches in Science and Engineering, 5 January 2018. ISTANBUL, TURKEY
 •  ) Bakhtiyari, nobakht. “ A Study of the Effect of Distance of the Cross Beams on Retrofitting the Girders “ Jornal of Engineering and Applied Sciences, 11 ( 2 ) : 225 – 231, 0202
 •  Jafari, Vahab, Mamakani, Bakhtiyari, nobakht. “Compare of the Effects of Square and Circular Columns in the short and half –long Buildings with RC Concrete frames”. 3rd International Conference on Applied Researches in Science and Engineering, 5 January 2018. ISTANBUL, TURKEY.
 •  2) Jafari, Vahab, mamakani. Bakhtiyari, nobakht. “Comparison of the Effect of Laying Longitudinal Square and Circular Columns in a Short Building with RC Frame” 7rd International Conference on Engineering Science and Technology. 27 January 2019. Rome Italy

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب شمع های بتنی در حا (دانشگاه ازاد مراغه) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی حقوق آزاد مراغه1392-1395
 • دکتری تخصصی مهندسی زلزله (تایید وزارت علوم) دانشگاه دولتی معماری و ساختمان آذربایجان1387-1392
 • کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تبریز1373-1375
 • کارشناسی عمران دانشگاه تبریز1363-1368

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در  مدرس آموزشی مهندسان برای دوره های ارتقاء پایه در استان اذربایجان¬غربی و استانهای (82-99)
 • سابقه تدریس در  مدرس رسمی دوره HSE (91-99)
 • سابقه کار صنعتی در  مهندسین مشاور مهاب قدس، مهندس ناظر، شبکه ابیاری و زهکشی، خط انتقال اب، افزایش ارتفاع سد زرینه رود و ... (69-74)
 • سابقه کار صنعتی در  نماینده مقیم مجری طرح بهسازی سازه های آبی دشت زرینه رود ، بانک جهانی، پیمانکاران: شرکت های آهاب، لوزان، ملاوی، جیتر، شوسه، آبادگران، آب و خاک، راهسازی ایران و ... (74-81)
 • سابقه کار صنعتی در همکار مهندسین مشاور هگزا ، سر مهندس ناظر، در طرح و نظارت پروژه راه آهن مراغه –ارومیه – قطعه 3 (81-94)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل شرکت فراساز غرب : طراح و محاسب ساختمانهای معمولی، خاص و نسبتا بلند - مقاوم سازی سازه¬ها – (69-99)
 • سابقه کار صنعتی در ناظر عالیه و مشاور فنی در چندین پروژه انبوه سازی( تعاونی شرکت نفت-تعاونی فرهنگیان یک ودو و ...) (75-99)
 • سابقه کار صنعتی در  نظارت افتخاری بر پروژه های عمرانی و ساختمان سازی کمیته امداد امام در روستاها (72-78)
 • سابقه کار صنعتی در  کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان( 1381) و کارشناس ماده 27 نظام مهندسی از اولین دوره(1388) (81-99)
 • سابقه کار صنعتی در  مدیر عامل و رئیس هییت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی و شرکت نفت- پروژه مشترک 130 واحدی (85-89)
 • سابقه کار صنعتی در  عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان¬غربی (85-90)
 • سابقه کار صنعتی در عضو کمسیون¬ شیوه نامه ماده 33 و عضو کمسیون شهرستان¬ها و کمسیون های تخصصی استان (82-95)
 • سابقه کار صنعتی در عضو گروه کنترل سازه های بلند و خاص در استان (82-88)
 • سابقه کار صنعتی در  عضویت در کمیته عمران دانشگاه آزاد مراغه (82-85)
 • سابقه کار صنعتی در  عضو هییت ریسه کارگروه محاسبات سازه نظام مهندسی استان آذربایجان غربی (90-94)
 • سابقه کار صنعتی در دادستان انتظامی کانون کارسناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی (93-97)
 • سابقه کار صنعتی در  ریاست افتخاری چهار دوره نظام مهندسی میاندوآب از بدو تاسیس و عضو حاضر هیئت رئیسه (76-88)

جوایز و افتخارات

 • انتخاب به عنوان " فعال پژوهشی نمونه در گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1392)
 • انتخاب به عنوان " چهره ماندگار مهندسی عمران در استان آذربایجان غربی (1390)
 • تقدیرنامه با عنوان : مدیریت داخلی فصلنامه علمی – پژوهشی مجله مهندسی عمران (1386)
 • استاد راهنما در کسب " مقام سوم در مسابقات بین المللی دانشجوی بتن ( ACI ) " (1384)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • تشریح پیوست ششم آئین نامه 2800 زلزله (وال پست ها) - توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - در نظام مهندسی استان آذربایجان غربی (1398)
 • گواهی شرکت در سمینار درسهایی از زلزله ازگله، سرپل ذهاب - کرمانشاه - -نظام مهندسی استان آذربایجان غربی (1396)
 • گواهی شرکت در سمینار درس هایی از زلزله وان ترکیه - نظام مهندسی استان آذربایجان غربی (1391)
 • گواهی شرکت در سمینار کنترل کیفی ساختمان ها - نظام مهندسی استان آذربایجان غربی (1390)
 • گواهی شرکت در سمینار ایمنی در برابر زلزله - نظام مهندسی استان آذربایجان غربی (1390)
 • گواهی شرکت در سمینار آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل - نظام مهندسی استان آذربایجان غربی (1389)
 • آشنائی با روشهای آماری SPSS - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه (1386)
 • ترتیل خوانی و تجوید قران کریم - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه (1386)
 • POWER POINT - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه (1386)
 • آشنائی با آئین نامه های پژوهشی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه (1386)
 • نحوه نگارش CV - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه (1386)
 • روش شناسی تحقیق در فنی مهندسی 3 - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه (1386)
 • نظارت بر اجرای سازه های بتنی - تهران-انجمن بتن ایران (1385)
 • مقاوم سازی ساختمان ها - تهران-مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن (1385)
 • روش سناسی تحقیق در فنی مهندسی 2 - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه (1385)
 • تکنولوژی ساخت و تولید بتن با کیفیت بالا - تهران-انجمن بتن ایران (1384)
 • ساخت جداول بتنی - تهران-انجمن بتن ایران (1384)
 • تکنولوژی ساخت و تولید بتن با کیفیت بالا - تهران- انجمن بتن ایران (1384)
 • فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش - تهران-معاونت نظام مهندسی وزارت مسکن وشهرسازی (1383)
 • روش شناس تحقیق در فنی مهندسی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه (1383)
 • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرند (1383)
 • بر نامه ریزی و الگو های تدوین طرح درسی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرند (1383)
 • تشریح ویرایش ائین نامه 2800 زلزله - تهران - مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن (1380)
 • کار و رایانه - تهران- وزارت کار و امور اجتماعی (1380)
 • دوره نظری – عملی: تکنولوژی بتن پیشرفته - تهران- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (1373)

سایر موارد

 • راهنمایی پایان نامه کاشناسی ارشد (سازه–زلزله–ژئوتکنیک–مدیریت ساخت)
 • 1) بررسی رفتار شمع های گروهی در مقابل نیروی جانبی زلزله با در نظر گرفتن مشخصات هندسی شمع ها، علی بهمنی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 21/06/1394
 • 2) بررسی نقش ارتفاع طبقات بر روی ضریب رفتار ساختمان های فولادی متوسط، یاسر راستین، کاربردی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی ( دانشگاه آزاد ارومیه )، 20/02/1395
 • 3) بررسی تاثیر لایه بندی خاک در رفتار شمع نگهبان در نگهداری گودبرداری ها، فیروز سالمی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 26/04/1395
 • 4) بررسی تاثیر آرماتور و ورق های CFRP در بهبود رفتار دال های بتنی دو طرفه تخت، کوروش رزمی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 26/04/1395
 • 5) تهیه ی بتن با مقاومت بالا، با شن و ماسه ی شکسته از مصالح رودخانه قلعه چای عجب شیر، حسین جلیلیان، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 20/05/1395
 • 6) بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی کاربرد بتن خودتراکم و بتن معمولی در سازه های حجیم، کامران بیگلری قلیلو، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 10/06/1395
 • 7) بررسی آسیب پذیری پل های بتن آرمه مورب تحت زلزله های حوزه نزدیک، بهنام نصیری شیشوان، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 23/06/1395
 • 8) نقاط ضعف مسکن مهر از منظر مدیریت ساخت و ارائه راهکار برای پروژه های مسکن اجتماعی در آینده در استان اصفهان، سیامک تدین، کاربردی، واحد علوم و تحقیقات خوراسگان ( دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان )، 06/07/1395
 • 9) مقایسه فنی و اقتصادی ساختمان 8 طبقه بتنی با قاب خمشی و قاب با دیوار برشی در سطح عملکرد یکسان، میثم موظف قره باغ، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 11/07/1395
 • 10) بررسی تاثیر اختلاط خاک ها بر پارامتر های مقاومت خاک حاصل ، رضا قنبری، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 26/07/1395
 • 11) بررسی تاثیر استفاده توام ورق های دورپیچ کامپوزیتی و میلگردهای کششی FRP بر شکل پذیری اعضای بتنی تحت خمش با رویکرد کاهش ابعاد متقاطع، صمد خدایی قلقاچی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 10/08/1395
 • 12) تحلیل رفتار ستون های سنگی درخاکهای لایه لایه به روش المانهای محدود، مهرداد کاظمی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 12/08/1395
 • 13) کاربرد شبکه عصبی در ارایه طرح مخلوط بتن خاص، ایوب ممقانی میاندواب، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی بناب ، 29/08/1395
 • 14) بررسی تاثیر مدت تدوام زلزله ها بر پاسخ دینامیکی ساختمانهای بتن مسلح، فرزین نیکخو، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 10/10/1395
 • 15) پارامترهای موثر در انتخاب بهینه نوع دیوار حائل در برابر گودبرداری، محمدعلی مروتی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 07/11/1395
 • 16) مقایسه فنی و اقتصادی روش های پایدار نمودن جانبی گودبرداریهای عمیق به روش شمع های بتنی درجا و روش نیلینگ، احسان شاهدی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 22/11/1395
 • 17) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پایه پل های فولادی با اشکال مختلف پایه ها، سالار رادفر، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 27/11/1395
 • 18) مقایسه پارامترهای موثر در طراحی سازه های پایدار سازی گودها به دو روش شمع های بتنی درجا و روش نیلینگ، بشیر پاشازاده اقمنار، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 27/12/1395
 • 19) مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی موجدار با دیوار برشی فولادی ساده با بازشوهای مستطیلی، مهدی حیدری، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 14/12/1395
 • 20) آسیب شناسی و علل نشت آب در سدها ( مطالعات موردی سد سهند)، بیوک آقا عباس زاده، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 24/04/1396
 • 21) بررسی تحلیل فنی و اقتصادی روشهای مقاوم سازی در سازه های با اهمیت زیاد، مصطفی مدیری، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 27/04/1396
 • 22) بررسی لرزه ای پی های نواری در زمین های ماسه ای، قربان نادری شهابی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 22/09/1396
 • 23) بررسی عملکرد دال های بتنی مسلح یک طرفه دارای بازشو تقویت شده با الیاف پلیمری FRP، شهرام رابری، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 22/09/1396
 • 24) عملکرد دیواره گودبرداری های عمیق نیلینگ شده تحت تاثیر زلزله، رضا ربی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 04/10/1396
 • 25) بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی در ایجاد ترک در لاینینگ کانالهای دشت زرینه رود، رضا بختیاری، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 25/10/1396
 • 26) بهسازی تیرهای عمیق بتنی دارای بازشودر جان با استفاده از CFRP ، شاهین سوگندی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 18/11/1396
 • 27) دانه بندی بهینه جهت ساخت نمونه بتنی با مقاومت بالا با استفاده از مصالح موجود در شهرستانهای ارومیه – سلماس و مقایسه آنها با هم، مهدی قهرمانی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 20/11/1396
 • 28) بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر مدیریت ریسک پروژه ( مطالعه ی موردی : پروژه فاز دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) میاندوآب )، افشین اسدزاده، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 17/02/1397
 • 29) بررسی پدستال های شمعی در زیر پی های رادیه در زمین های مخلوط، سعید عربی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 23/04/1397
 • 30) تحلیل عددی ستون های بتنی مستطیلی دارای ورق های فولادی منقطع تحت بار محوری با خروج از مرکزیت با نرم افزار آباکوس ، محمد اقدسی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 10/06/1397
 • 31) بررسی رفتار اتصالات در سقف های تیرچه بلوک تحت بار جانبی ناشی از زلزله، امیر زایری، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 20/06/1397
 • 32) ارزیابی رفتار دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقه ای تحت بار گذاری رفت و برگشتی، مهدی یوسفی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 12/08/1397
 • 33) تاثیر هیدروکسید سدیم بر خصوصیات مقاومتی خاک ماسه ای رسی دار تثبیت شده با سرباره، امیر محمودی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 24/09/1397
 • بررسی تاثیر میانقاب های سفالی با آرایش و ضخامت های مختلف در رفتار جانبی قاب خمشی متوسط 10 طبقه، علی خلیل گویجه لو، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 10/10/1397
 • 35) بررسی رفتار غیر خطی قاب های بتن آرمه با در نظر گرفتن تاثیر مدل سازی پله ها با و بدون دیوار برشی، فرهاد طیب زاده، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 15/10/1397
 • 36) ثبیت و بهسازی خاک با روش نوین CFR پلاس، هانیه سلیمانی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 18/10/1397
 • 37) بررسی عملکرد ستونهای فولادی دو جداره پر شده با بتن پر مقاومت تحت اثر بارگذاری جانبی چرخه ایی ( بارگذاری لرزه ایی )، رضا واحدگلعذانی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 30/10/1397
 • 38) مزایا و معایب قراردادهای EPC در شهرداری ها، عزیز اسماعیل پور، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 06/11/1397
 • 39) مقایسه تاثیر شکل ستونهای بتن آرمه مربع و دایره ای شکل در ساختمانهای کوتاه و متوسط بتن آرمه، وهاب جعفری ممکانی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 11/11/1397
 • 40) بهبود میزان سختی جذب انرژی و شکل پذیری سیستم ستون بتن آرمه تقویت شده با الیاف CFRP، تیمور مقدمی پور، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 11/11/1397
 • 41) بررسی اثرات نامنظمی ارتفاع در سازه های بتنی دارای جداساز تحت سه مولفه زلزله، آزیتا ولیزاده دیدانی، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 15/04/1398
 • 42) بررسی اندر کنش خاک و شمع های پدستالی در خاک های رسی ، مهدی بشیری اصل، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 01/04/1398
 • 43) بررسی عملکرد تیر های ساندویچی با رویه فولادی با حد تسلیم بالا با استفاده از نرم افزار آباکوس، صابر نجفی ملک آباد، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 30/06/1398 .
 • 44) بررسی تاثیر ناکاملی هندسی مهاربند های ضربدری در افزایش نیروی محوری ستون های مجاور، سعید نجد عطائی ، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 04/04/1399
 • 45) بررسی اثر پدستال های شمعی در باربری پی های گسترده در خاک ماسه ای،علیرضا طهماسبیان ،، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، 12/07/1399