آقای دکتر مهدی امری

Dr. Mehdi Amri

مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185132)

2
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی