آقای دکتر عیسی نجفی

Dr. Issa Najafi

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11708)

20
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی