آقای دکتر مصطفی خمر

Dr. Mostafa Khammar

دانشجوی دکتری تخصصی

Researcher ID: (107192)

18
5
1
2
8
3
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  khammar,M.Mobasser,HR,and ganjali,HR.Effect of Salicylic Acid on Yield and Yield Components of Wheat under Drought Stress.International Journal of Agriculture and Biosciences(2016).VOL(5),6
 •  khammar,M.Mobasser,HR,and ganjali,Influence of Acid on Plant Height, Protein Percent and Chlorophyll of Wheat under Drought Stress.International Journal of Agriculture and Biosciences(2016).VOL(4),6

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب مقدمه ای بر کشاورزی دقیق با تاکید بر کاربرد های GIS در کشاورزی (انتشارات کتیبه نوین - شیراز) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت علف های هرز(کنترل و شناسایی) به انضمام گزیده علف کشی (انتشارات کتیبه نوین - شیراز) - 1399 - فارسی
 • کتاب هورمون های رشد گیاهی،عملکرد گندم در شرایط تنش کمبودآب (با تاکید بر اثر سالیسیلیک اسید) (انتشارات کتیبه نوین - شیراز) - 1399 - فارسی
 • کتاب آشنایی با اصول و مبانی روش تحقیق در علوم (انتشارات کتیبه نوین- شیراز) - 1399 - فارسی
 • کتاب حرکت آب در گیاهان (انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس دانشگاه زاهدان (1397-1398)
 • سابقه تدریس در مرکز تحقیقات کشاورزی (1395-1399)

جوایز و افتخارات

 • عضو تیم داوری دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس کشاورزی ارگانیک و مرسوم (1398)
 • کسب رتبه برتر کشوری پنجمین فن بازار ملی سلامت (1398)
 • عضو کمیته علمی ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران (1397)
 • دریافت گواهینامه بین المللی DNW اتریش- کنفرانس بین المللی آب
 • دانشجوی ممتاز دانشگاه زاهدان
 • عضو تیم داوری کنفرانس Isc دستاورد های نوین در زراع و اصلاح نباتات ایران - تهران
 • داور نهمین همایش ملی ( Isc )گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در استان همدان
 • عضو هیئت علمی و کمیته داوران پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران