ویژگی های مدیران داخلی سازمان های رادیویی و تلویزیونی

30 بهمن 1401 - خواندن 2 دقیقه - 573 بازدید


دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 


مدیر داخلی یک سازمان رادیو تلویزیونی چهار وظیفه مهم بر عهده دارد که عبارت است از :

1- برنامه ریزی یا به عبارت دیگر مشخص ساختن اهداف سازمان و تدوین برنامه ها و راهبردهایی که بتوان به اهداف یاد شده جامه عمل پوشاند.

۲- سازماندهی افراد در ساختاری رسمی که معمولا عبارت است از اداره ها و تفویض وظایف تخصصی به افراد و واحدها .

٣- نفوذ بر کارکنان و هدایت آنها تا بدین وسیله آنها را تشویق کند تا مسئولیت هایی را که بر عهده دارند با علاقه و به صورتی اثربخش انجام دهند.

۴- کنترل یا تهیه معیارهایی برای اندازه گیری کارکرد افراد، بخش ها و کل سازمان رادیو تلویزیونی و اتخاذ روشهایی برای اصلاح آنها در مواقع ضروری.

مدیریت اجرایی و داخلی سازمان رادیویی و تلویزیونی در اجرای وظایف روزانه خود در نقش های گوناگونی ظاهر می شود که عبارت اند از نقش های بین فردی، اطلاعاتی و تصمیم گیری. 

مدیر به مهارتهای فنی، انسانی و مفهومی همراه با ویژگی های فردی نیاز دارد.

در میان عوامل گوناگونی که بر تصمیم گیری مدیر داخلی ایستگاه رادیویی و تلویزیونی تاثیر زیادی دارند می توان از مجوز کار سازمان، رسانه های رقیب ، دولت، نیروی کار، اتحادیه های کارگری، افکار عمومی و سرانجام آگهی دهندگان نام برد. عوامل دیگری نظیر فعالیتهای اقتصادی، صنعت رادیو تلویزیون، عوامل اجتماعی و فناوری نیز بر کارکرد و تصمیم گیری های مدیر داخلی موثر هستند. 

پیشرفت های فنی و تغییراتی که در سلیقه ، انتظارات و مخاطبان روی می دهد همگی فرصت ها و مشکلاتی را باعث می شوند. قابلیت مدیریت داخلی برای دادن پاسخ موثر به نیازها و درخواست های دنیای جدید آمری حیاتی در راه موفقیت هر سازمان رادیو و تلویزیونی است.


دانشگاه پیام نور (همه مراکز)