مقالات مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی، دوره 6، شماره 20