دوفصلنامه شهرنوین اسلامی

Islamic new city

دوفصلنامه شهرنوین اسلامی توسط دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با شهرسازی و عمران مقاله می پذیرد.