مقالات فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، دوره 1، شماره 1