مقالات نشریه بین المللی قابلیت اطمینان، ریسک و ایمنی: نظریه و کاربرد، دوره 3، شماره 1