مقالات مجله بین المللی پزشکی رضوی، دوره 6، شماره 3