مقالات مجله بین المللی پزشکی رضوی، دوره 2، شماره 1