آقای دکتر محمود شبستانی

Dr. Mahmoud Shabestari

Associate Professor of Cardiology, Mashhad, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180390)

1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور