فصلنامه تخصصی حقوق بشر

مجله حقوق بشر یک نشریه فارسی زبان است که توسط دانشگاه آزاد  اسلامی واحد نجف آباد منتشر می شود.

این نشریه به صورت فصلنامه و در حوزه حقوق ، فرهنگ و روابط اجتماعی مقاله می پذیرد.