سومین کنفرانس مدیریت دانش

3rd Iranian Knowledge Management Conference

سومین کنفرانس مدیریت دانش روز سه شنبه، 19 بهمن، 1389 لغایت چهارشنبه، 20 بهمن، 1389 در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

سومین کنفرانس مدیریت دانش

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1389
شناسه ملی این کنفرانس: IKMC03

توضیحات کنفرانس

معرفي كنفرانس
مديريت دانش، رويكرد نظام‏مند خلق، دريافت، سازماندهي، دستيابي و استفاده از دانش و آموخته‏ ها در سازمان‏هاست و به ‏بهبود تصميم‏ گيري، انعطاف ‏پذيري بيشتر، افزايش سود، كاهش بار كاري، افزايش بهره‏ وري، ايجاد فرصت‏هاي جديد كسب و كار، كاهش هزينه، سهم بازار بيشتر و بهبود انگيزه كاركنان كمك مي‏كند.
مديريت موثر دانش سازمانها را از زيانهاي ناشي از خاتمه ارتباط مديران و كاركنان با شركت حفظ نموده و گسترش مفاهيم كليدي را در سطح زير واحدهاي سازمان تسهيل مي نمايد. در شرايط كنوني بسياري از سازمانهاي فعال در عرصه داخلي جهت استفاده از مزيتهاي رقابتي حاصل از فرآيندهاي دانشي، به كشف، خلق، انتشار و استفاده از دانش همت گمارده اند.

اهداف برگزاري كنفرانس
آشكار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت دانش سازماني در آينده سازمانها
تبادل دانش و تجربيات انديشمندان و شركتهاي صاحب تجربه در زمينه مديريت دانش
تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه هاي وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
بررسي دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهاي مختلف در زمينه مديريت دانش
جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصي نسبت به مديريت دانش

محور هاي كنفرانس:
مديريت دانش
اقتصاد دانش محور
مديريت دانش و مزيتهاي رقابتي پايدار
مديريت دانش و ساختارهاي سازماني
فناوريهاي مديريت دانش
مديريت دانش، منابع انساني و فرهنگ سازماني
استراتژيهاي مديريت دانش

دانش
نقشه ها و مخازن دانش
خلق ارزش از طريق دانش
تفكر دانشي
دانش آفريني
سرمايه هاي دانشي
اندازه گيري و ارزيابي دانش
استراتژي دانش
آشوبها و نظام هاي دانشي
حوزه هاي مديريت دانش

مديريت دانش در محيط ملي و بين المللي
فرآيند مديريت دانش
طراحي، پياده سازي و اجراي مديريت دانش
چالشها و فرصتهاي پياده سازي مديريت دانش
دانشگران سازماني
مدلهاي تعالي و مديريت دانش
حافظه سازماني
امنيت اطلاعات و مديريت دانش
مديريت دانش در ايران

وضعيت دانش در سازمانهاي ايراني
ضرورتهاي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني
چالشهاي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني
رويكردهاي مختلف به مديريت دانش
دستاوردهاي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني

درج در تقویم: 8 اردیبهشت 1389 - تعداد مشاهده 12503 بار