مقالات ژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل، دوره 4، شماره 2