مقالات دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی، دوره 7، شماره 2