مقالات فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، دوره 14، شماره 52