مقالات فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، دوره 15، شماره 57