ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
23 آبان 1397

کارگاه آموزشی: ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ در تاریخ 23 آبان 1397 توسط آب و فاضلاب ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن آب و فاضلاب ایران در شهر اصفهان استان اصفهان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

برگزار کننده: آب و فاضلاب ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, انجمن آب و فاضلاب ایران

مطالب مورد بحث کارگاه
- ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
- روﺷﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
- ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﻮﻧﯽ
- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ
- اﺳﺎس ﮐﺎر اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
- دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی روﺷﻬﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن
- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
- ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﮏ زداﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
- ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫش TDS

***

مدرس:آقای دکتر امید امیدبخش

اطلاعات تماس

ایمیل: info@irwwa.ir
تلفن: 03133912742
آدرس: دروازه تهران-میدان دانشگاه-نرسیده به خمینی شهر-دانشگاه صنعتی اصفهان-تالار شیخ بهایی
وبسایت: پایگاه رسمی نشست

برگزار کننده

انجمن آب و فاضلاب ایران

زمان و مکان

تاریخ برگزاری:23 آبان 1397
ساعت برگزاری:16 تا 19
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
محل برگزاری: دروازه تهران-میدان دانشگاه-نرسیده به خمینی شهر-دانشگاه صنعتی اصفهان-تالار شیخ بهایی
درج در سایت: 7 آبان 1397 - تعداد مشاهده 1873 بار
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ

به اشتراک گذاری

پشتیبانی