فصلنامه پژوهش های اصولی

USUL STUDIES

 فصلنامه پژوهش های اصولی، از سال ۱۳۸۱ تحت اشراف علمی حضرت آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی آغاز به کار کرده و با محققین و پژوهشگران اصولی تشکیک مساعی نموده است.

 فصلنامه پژوهش های اصولی، مجله علمی-تخصصی است که به ابداء، کشف، پویایی، تبیین، نوآوری، احیاء تراث و تضارب آراء اندیشمندان و محققان اصولی در مراکز علمی و نهادهای فقاهتی و اجتهادی می­پردازد و عرضه کننده این اندیشه ­ها در سطح مراکز حوزوی و دانشگاهی جهان اسلام می­باشد.