آقای دکتر مهدی نصرتیان اهور

Dr. mahdi nosratianahoor

استادیار

Researcher ID: (111924)

21
3
5

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب قواعد کلامی حسن و قبح عقلی (دارالحدیث-قم) - 1398 - فارسی
  • کتاب قواعد توحید (دارالحدیث-قم) - 1396 - فارسی
  • کتاب کتاب روش شناسی استنباط در علم کلام (دارالحدیث-قم) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس (1390-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه (1395-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون گروه کلام در بخش مجازی (1393-1395)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیرشورای آمزوشی پژوهشی (1393-1394)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرپژوهش دانشگاه (1399-تاکنون)