مقالات مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا، دوره 20، شماره 3