مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-20-3_001

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: شایع ترین علت ورم ملتحمه چشم عفونت باکتریال و ویرال می باشد از طرفی با توجه به خاصیت ضد میکروبی چای سیاه پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک در مقایسه با آب جوشیده به علاوه آنتی بیوتیک بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران صورت پذیرفته است. روش کار:پژوهش حاضر از نوع مطالعه کارآزمائی بالینی دو گروهی  و جامعه پژوهش شامل ۱۱۰ نفر از شیرخواران مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک در سال ۱۳۸۹ بوده است که  به طور تصادفی در یکی از دو  گروه دم کرده چای سیاه همراه با  آنتی بیوتیک (گروه مداخله) و یا  آب جوشیده به علاوه آنتی بیوتیک (گروه کنترل) قرار گرفتند. طول دوره درمان و شدت کنژونکتیویت (۳-۰) در روزهای اول (ویزیت)، سوم و هفتم درمان در هر گروه تعیین وسپس با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج :در روز اول (روز ویزیت) از نظر شدت کنژونکتیویت بین گروه ها اختلاف معنی دار مشاهده نشد. در روز سوم درمان ۵/۷۴% شیرخواران گروه چای بهبود یافته بودند. در گروه کنترل میزان بهبودی ۲/۱۸%  بود که این تفاوت به  لحاظ آماری معنی دار بود (۰۰۱/۰>p). روز هفتم ، ۱۰۰% شیرخواران گروه چای و ۷/۳۲% گروه آب جوشیده درمان شده بودند( ۰۰۱/۰>p). نتیجه نهایی:دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک شدت کنژونکتیویت و طول دوره درمان شیرخواران را کاهش داد، با توجه به خواص مفید چای می توان از آن  به عنوان درمان کمکی کنژونکتیویت شیرخواران استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

Antibiotics / Boiled water/ Brewed black tea/ Conjunctivitis/ Infants ، آب جوشیده ، آنتی بیوتیک ، دم کرده چای سیاه ، شیرخواران ، کنژونکتیویت