مقالات فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، دوره 5، شماره 17