دوفصلنامه یافته های حقوقی

دوفصلنامه یافته های حقوقی توسط دانشگاه جامعه المصطفی افغانستان منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با حقوق مقالات فارسی می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)