دوفصلنامه یافته های حقوقی

findings of law

دوفصلنامه یافته های حقوقی توسط دانشگاه جامعه المصطفی افغانستان منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با حقوق مقالات فارسی می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)