مقالات دوفصلنامه در مسیر استنباط، دوره 11، شماره 2