ارتباط آگاهی از اصول خود مراقبتی و سواد سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMS01_077

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سطح پایین سواد سلامت در افراد ممکن است یک مانع اساسی برای افزایش سطح خود مراقبتی در آنان باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط آگاهی از اصول خود مراقبتی و سواد سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی _تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1397 بود. که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 362 نفر بدست آمد و این افراد از طریق نمونه گیری به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه سنجش سواد سلامت ( 33 سوال ) و اصول خود مراقبتی ( 57 سوال ) بود. پس از گرداوری داده ها جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و همچنین از آزمون های استنباطی مانند همبستگی پیرسون و ANOVA در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: در سواد سلامت بیشترین میانگین را تصمیم گیری و رفتار (29/45) با انحراف معیار (8/16) داشت. در قسمت اصول خود مراقبتی بیشترین میانگین را بعد سلامت،کار و تفریح (21/29) با انحراف معیار (3/24) داشت. در مجموع سواد سلامت و اصول خودمراقبتی با متغیرهای دموگرافیک ارتباط داشتند p )

نویسندگان

احمد طهماسبی قرابی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

منصور ظهیری

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

مرتضی شریفات

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران