دستاوردها و چالشهای ترویج و توسعه بهره مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانواده ی ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 422

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAHJ-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: ترویج و توسعه طب سنتی در کنار طب رایج یا نوین در جوامع مختلف با دستاوردها و چالشهای متفاوتی مواجه بوده است. این مطالعه به منظور بررسی دستاوردها و چالشهای ترویج و توسعه بهره مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانواده ی ایران از دیدگاه مدیران و مجریان انجام گرفت.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی با برگزاری 16 پانل خبرگان در زمستان 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران و مجریان اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در 28 شهرستان استان فارس بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS23 در سطح معناداری <0/05 تحلیل شد.یافته ها: از 347 نفر مورد بررسی، 188 نفر (%54/1) مرد، 172 نفر (%50/7) دارای لیسانس بودند. افراد مورد بررسی در سرجمع 341 مورد دستاورد با تکرارپذیری و 41 مورد بدون تکرارپذیری، 415 مورد چالش با تکرارپذیری و 63 مورد بدون تکرارپذیری را مطرح کردند. بیشترین دستاورد مطرح شده شامل کاهش هزینه های درمانی 65) مورد)، کاهش مصرف داروهای صنعتی 52) مورد)، کاهش عوارض دارویی 50) مورد)، افزایش اعتماد و استقبال مردم 42) مورد) و بیشترین چالشهای مطرح شده شامل: نبود زیرساختهای لازم 63) مورد)، امکان سودجویی دلالان و افراد غیرحرفه ای 38) مورد)، پایین بودن سطح آگاهی پزشکان 38) مورد)، عدم استقبال پزشکان 24) مورد) بود. بین تعداد دستاوردها و چالشها با بعضی از متغیرهای فردی ارتباط معنیدار وجود داشت .(P<0/05)نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مدیران ضمن امیدواری به دستاوردهای ترویج و توسعه بهرهمندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانواده، نگرانیهای زیادی از استفاده نابجا و نبود زیرساختهای لازم دارند.

نویسندگان

حسن اشرفیان امیری

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

سیدمظفر ربیعی

مرکز تحقیقات سرطان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

محمدجواد کبیر

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

رضا ممتهن

ا داره کل بیمه سلامت استان فارس، شیراز، ایران.

زهرا حسن زاده رستمی

دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

سیدداود نصرالله پورشیروانی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران