بررسی سیستماتیک تاثیر رویکرد فرد گرا بر فرسودگی شغلی(مورد مطالعه: شهرداری ایلام)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 378

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FRMSD01_138

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تاثیر رویکرد فردگرا بر فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری ایلام بوده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است . در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان شهرداری ایلام است که تعداد آن ها برابر 345 نفر است. که از این میان تعداد 182 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای سنجش فرسودگی شغلی از پرسشنامه استاندارد سینگ و همکاران((1994 و برای سنجش رویکرد فردگرا از پرسشنامه استاندارد جان و همکاران((1991، استفاده گردید و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .(α=0/91) برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نرم افزار SPSS نسخه 22و نرم افزار لیزرل نسخه ی 8/8 استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون معادلات ساختاری می باشد. نتایج نشان می دهد که برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی و گشودگی به تجارب بر فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری ایلام تاثیر منفی معنی داری دارد. اما روان رنجوری بر فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری ایلام تاثیر مثبت معنیداری دارد.

نویسندگان

نیلوفر فاضلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی آزاد اسلامی واحد ایلام

افشین مظاهری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام