بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی کار تیمی (مورد مطالعه شهرداری گرمسار)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 583

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FAMA02_044

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق مطالعه تاثیر توانمند سازی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی کار تیمی بوده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری گرمسار به تعداد315 نفر می باشد.در این تحقیق تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحقیق موردنظر روش تحقیق روش توصیفی_پیمایشی میباشد.ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. در این تحقیق برای برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Pls استفاده شد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که توانمند سازی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی کار تیمی در میان کارکنان شهرداری گرمسار مورد تایید قرار داد.

نویسندگان

رضا میرزایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش استراتژیک ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولوی ایوانکی