بررسی نقش سرمایه اجتماعی در رفتارهای مسئولانه زیست محیطی شهروندان (مورد مطالعه: محله کوی شهرداری بناب)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCD02_050

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1398

چکیده مقاله:

در سال های اخیر توجه زیادی به رفتارهای انسان در جهت حفاظت از محیط زیست شده است. رفتار انسان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در این میان عوامل اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه باهدف اصلی بر نقش سرمایه اجتماعی در رفتارهای مسئولانه زیستمحیطی شهروندان در محله کوی شهرداری بناب انجام گردید. روش تحقیق کمی و تحلیلی بوده و از پرسشنامه محقق ساخت به منظور جمع آوری داده های استفاده گردید. حجم نمونه برابر با 120 نفر بوده و نمونه بهصورت تصادفی انتخاب گردید. از روش های آماری توصیفی شامل میانگین و فراوانی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین متغیر سرمایه اجتماعی و رفتارهای محیطی زیستی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم برقرار است. ضریب همبستگی این دو متغیر برابر با 0/214 بوده که در سطح کمتر از 5 درصد معنادار هست.در بین ابعاد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی با ضریب همبستگی 0/187 و انسجام اجتماعی با ضریب همبستگی 0/208 در سطح کمتر از 5 درصد با سرمایه اجتماعی ارتباط دارند در حالی که ارتباطی بین مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی مشاهده نشد.

نویسندگان

محمد صدیق

کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران،بابلسر