اثرات عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کلروفیل، کاروتنوئید و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز گیاهچه های جو و کلزا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 462

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0967

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

آللوپاتی که اثر مواد گیاهی روی رشد سایر گیاهان است بر اکوسیستم ها اثر گذار است. از آللوپاتی می توان برای مدیریتعلف های هرز استفاده نمود . در آزمایشات آللوپاتی جوانه زنی بذر تحت تاثیر عصاره اجزای سایر گیاهان قرار می گیرد ورنگدانه ها و رشد و آنزیم ها را می توان بررسی نمود. کلروفیل رنگدانه اصلی فتوسنتز است. کاروتنوئیدها نمی توانند انرژی نورخورشید را به طور مستقیم به مسیر فتوسنتزی انتقال دهند، اما باید انرژی جذب شده خود را به کلروفیل منتقل کنند. بههمین دلیل، آنها رنگدانه های فرعی نامیده می شوند. آنزیم های آنتی اکسیدان مانند پراکسیداز در پاکسازی رادیکال های آزاداکسیژن در سلول نقش دارند. گایاکول پراکسیدازها گلیکوپروتئین هایی هستند که فنل ها را مانند یک دهنده هیدروژن مصرفکرده و در فرایندهای نمو، لیگنین سازی، بیوسنتز اتیلن، دفاع و التیام زخمها شرکت می کنند. در این پژوهش اثر عصاره آبیمیوه رز بر میزان کلروفیل، کاروتنوئید و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز گیاهچه ها ی برگ جو به عنوان گیاه تک لپه و کلزابه عنوان گیاه دو لپه مطالعه گردید. برای آزمایش اثر عصاره آبی میوه گل رز از ظروف کشت حاوی پرلیت استفاده شد. در هرظرف 20 عدد بذر جو و 20 عدد بذر کلزا به طور جداگانه پخش گردیدند. این آزمایش ها به صورت طرح کاملا تصادفی باسه تکرار انجام گردید. اثر عصاره آبی رز بر میزان کلروفیل نشان می دهد که میزان کلروفیل در حضور غلظت های مختلفعصاره آبی رز در گیاه جو کاهش معنی دار دارد در حالی که در گیاه کلزا این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نیست. اثر عصارهآبی رز بر میزان کاروتنوئید بیانگر این است که میزان کاروتنوئید در حضور غلظت های مختلف عصاره آبی رز در گیاه کلزاکاهش یافته که از نظر آماری معنی دار است . اما در مورد جو این کاهش معنی دار نیست. در رابطه با اثر عصاره آبی میوه گل،رز بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از ریشه و ساقه جو و کلزا نتایج نشان داد که در حضور غلظت های 5،25، 50، 75 و 100 درصد میوه رز فعالیت آنزیم پراکسیداز ریشه و اندام های هوائی گیاهان جو و کلزا کاهش می یابد.

نویسندگان

ساسان محسن زاده

دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز